• 1.1

Foreningens navn er Brøndby Skytte Forening (BSF), stiftet den 1. oktober 1992, Københavns Amts Skytteforening 12. kreds. Tilsluttet De Danske Skytteforeninger og Københavns Skytte Forbund under Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts Forbund.

 

 • 1.2

Foreningens formål er ved sportskydning som idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.

 

 • 2.1

Optagelse af et medlem skal godkendes af bestyrelsen.

 

 • 2.2

Overtræder et medlem foreningens vedtægter og bestemmelser, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende. Denne tager så stilling til om udelukkelsen skal være tidsbestemt eller for bestandig.

Et ekskluderet medlem kan forlange sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

 • 2.3

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens begrundede og enstemmige indstilling udnævnes af generalforsamlingen.

 

 • 2.4

Der gennemføres ét årligt våbeneftersyn for alle medlemmer der har våben registreret i Brøndby Skytte Forening. Dette foregår i 1. kvartal. Udebliver medlemmet uden gyldig grund, medfører dette en tilbagekaldelse af våbenpåtegning/er (SKV-5)

 

 • 3.1

Foreningens kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

 

 • 3.2

Alle medlemmer betaler kontingent senest den 1. marts. Et medlem hvis kontingent ikke er betalt senest 2 måneder efter påkrav slettes automatisk af medlemslisten.

 

 • 3.3

Flytning skal omgående meddeles skriftligt til kassereren.

 

 • 4.1

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

 • 4.2

Alle valg gælder for 2 år. Genvalg og nyvalg kan finde sted når personen er tilstede eller har givet skriftlig tilsagn. Personer over 18 år er valgbare.

 

 • 4.3

Der vælges i de ulige år: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 bestyrelsesuppleant.

 

 • 4.4

Der vælges i de lige år: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.

 

 • 4.5

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Indkaldelsen varsles af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

 • 4.6

Vedtagelser i bestyrelsen kræver at over halvdelen stemmer for.

 

 • 4.7

Der føres protokol over bestyrelsesmøder. De tilstedeværende skriver under på dette.

 

 • 4.8

Referater af bestyrelsesmøder og kopier af korrespendance skal være tilgængelig for medlemmer.

 

 • 4.9

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

 • 4.10

Referat af generalforsamlingen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og dirigenten.

 

 • 5.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun denne kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter samt vælge bestyrelsen.

 

 • 5.2

Den ordinære generalforsamling afholdes I April måned. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i restance med kontingent er stemmeberettigede.

 

 • 5.3

Indkaldelse til generalforsamling skal varsles skriftlig mindst 21 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og regnskab. Generalforsamlingen ledes af en på denne valgt dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

 • 5.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 

1 Valg af dirigent/godkendelse af dagsorden.

2 Formandens beretning

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder budget

4 Indkomne forslag

5 Fastsættelse af kontingent

6 Valg efter lovene

7 Eventuelt

 

 • 5.5

Foreslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 14 dage før.

 

 • 5.6

Ved afstemning afgøres sagerne ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal.

 

 • 5.7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal I bestyrelsen eller 2/3 af de stemmeberettiget medlemmer skriftligt anmoder om dette.

 

 • 5.8

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 6 uger efter anmodning.

 

 • 5.9

Såvel ordinær- som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

 

 • 5.10

Foreningens praktiske arbejde varetages af bestyrelsen. Denne kan nedsætte udvalg til hjælp ved det daglige arbejde I foreningen.

 

 • 6.1

Foreningen kan kun ophæves ved 2 i samme anledning indkaldte generalforsamlinger med mindst 1 måned imellem og når der ved begge er 2/3 flertal for ophævelsen.

 

 • 6.2

Ved foreningens ophævelse tilfalder en eventuel formue De Danske Skytteforeninger. Dog skal eventuelle modtagne effekter tilbageleveres til de respektive hovedorganisationer.

 

 • 6.3

Efter disse vedtægters godkendelse er alle tidligere love og vedtægter vedrørende foreningen sat ud af kraft. Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.

 

 • 7.1

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at orientere politiet, eller om fornødent at tilbagekalde en våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13.04.1999.